هیئت موسس

اسامی هیئت موسس بارعایت حروف الفبا

 

آقایان 1 – حسن بزرگی  2- خلیل جلالی مقدم 3- مرتضی حق شناس

 

4- حسین ساداتی     5- حسین سجادی      6 – مهدی شاهانی

 

7- نصرالله صدرزاده    8- اسعد عزیزجلالی   9- نعمت قمیان

 

10- ولی الله کوه بر    11- جمال لطیفی  12- سعدی موسوی

 

13- بامداد هاشمی نژاد