درباره شرکت

ییلاق شاهاندشت حاصل هم اندیشی و تلاش نیاکان ماست که برایمان به یادگار ماند و جزبا هم اندیشی،مشارکت و خرد جمعی برای حفظ واعتلای آن راه دیگری وجود ندارد . آرزومندیم این راه بس ناهموار ولی دلنشین را با موفقیت به سرانجام مقصود رسانده تا در آینده ای نزدیک چونان انسانهای لایق و توانمند درتوسعه و ترقی جامعه خود کوشا باشید و همواره با روحیه تعاون و همکاری و همیاری و کمک به همنوعان خود سر لوحه دیگر جوامع گردید.rrr

محور فعالیت ها:
الف:ایجاد کمربند سبز باهدف
1- افزایش ضریب پایداری اراضی بالادست مشرف به مناطق مسکونی وباغات روستای شاهاندشت
2 – اقتصادی نمودن اراضی بایر فوق الذکر
ب:ساماندهی گردشگری:
1- حل مشکلات ومعضلات ناشی از حضور بی برنامۀ گردش گران
2- استفاده اقتصادی از صنعت گردش گری
ج:استفاده ازمنابع آب موجود با احداث کارخانه جهت بسته بندی آب معدنی
پروژه اجراشده :
1. ایجاد کمربند سبزدرقالب احداث باغ گردوی پیوندی  در سطح 41هکتار
2. داخل اراضی ملی استیجاری (اجاره به شرط تملیک)به وسعت 7/56هکتار