آرشیو ماهانه: مارس 2018

22مارس/18

حضور شرکت توسعه و عمران شاهاندشت در چهارمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه شهر آمل . بهمن ماه ۱۳۹۶

1

بازدید جناب آقای دکتر شهیدی فر معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان مازندران از غرفه شرکت توسعه و عمران شاهاندشت در چهارمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه آمل

شرکت توسعه عمران شاهاندشت

بازدید جناب آقای دکتر شکوهی معاون باغبانی جهاد کشاورزی استان مازندران از غرفه شرکت توسعه و عمران شاهاندشت در چهارمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه آمل

شرکت گردو شاهاندشت

بازدید جناب آقای مهندس اسلامی رییس اداره جهاد کشاورزی آمل و جناب آقای مهندس فولاد معاونت تولیدات گیاهی اداره جهاد کشاورزی آمل از غرفه شرکت توسعه و عمران شاهاندشت در چهارمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه آمل

شرکت شاهاندشت

شاهاندشت

غرفه شرکت توسعه و عمران شاهاندشت در چهارمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه شهر آمل . بهمن ماه ۱۳۹۶