آرشیو ماهانه: ژانویه 2018

13ژانویه/18

نتایج شمارش آراء مجمع عادی شرکت توسعه عمران شاهاندشت

نتیجه شمارش آراء مجمع عادی شرکت توسعه عمران شاهاندشت مورخ 1396/10/22
۱. آقای حسن بزرگی
۲. آقای جمال لطیفی
۳.آقای مهدی شاهانی
۴. آقای بزرگمهر دادگر
۵. آقای علی پناهی
۶. آقای حشمت جلالی
۷. آقای سعدی موسوی
اعضای علی البدل
۸. آقای عزت نوع پرور
۹. آقای جمشید موسوی
بازرس
آقای جلال لطیفی
بازرس علی البدل
آقای خلیل جلالی
ترتیب لیست حاضر بر مبنا آرای کسب شده بوده و مورد تایید هیئت رئیسه و هیئت مدیره می باشد که صورتجلسه تعداد آرا ثبت و ممضی به امضای اعضای هیئت رئیسه و هیئت مدیره می باشد .
با تشکر از حضور و مشارکت شما عزیزان