درباره شاهاندشت
شرکت توسعه و عمران شاهاندشت

سرزمینی سربنهاده بر سایه سار سلسه جبال البرز زمینی برگرفته از تسلسل حیات با مظهر زیبایی پیوند باکوهی به نام عروس و داماد سرزمینی که خورشید هر روز دوبار در آن غروب می کند… آثار مکشوفه از زرتشتیان مقیم منطقه شوناکوه موقعیت استراتژیکی قطعه ملک بهمن که مامن استقرار آخرین نسل های سلسه ساسانیان بود عظمت تاریخی این منطقه را هویدا می سازد این ییلاق زیبا حاصل هم اندیشی و تلاش نیاکان ماست که برایمان به یادگار ماند و جزبا هم اندیشی،مشارکت و خرد جمعی برای حفظ واعتلای آن راه دیگری وجود ندارد . آرزومندیم این راه بس ناهموار ولی دلنشین را با موفقیت به سرانجام مقصود رسانده تا در آینده ای نزدیک چونان انسانهای لایق و توانمند درتوسعه و ترقی جامعه خود کوشا باشید و همواره با روحیه تعاون و همکاری و همیاری و کمک به همنوعان خود سر لوحه دیگر جوامع گردید.